CIB doXiview - Beschreibung der Start Parameter

Editieren

Der Parameter isSnippetEditingAllowed legt fest, ob das Editieren von rec-Bereichen erlaubt ist.

Parameter

Erlaubte Werte

isSnippetEditingAllowed

true, false